อช.ดอยอินทนนท์ร่วม ศปก.อ.จอมทอง

อช.ดอยอินทนนท์ร่วม ศปก.อ.จอมทอง วางมาตรการเข้ม

อช.ดอยอินทนนท์ร่วม ศปก.อ.จอมทอง วางมาตรการเข้ม ทางนายเกรียงไกร ไชยพิเศษ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ ออกประกาศอุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ เรื่อง เปิดการท่องเที่ยว และพักแรม ในเขตอุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ ท้องที่อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ สล็อต

ตามประกาศ อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ ฉบับลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ปิดแหล่งท่องเที่ยว ทุกแห่ง ในเขตอุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ ท้องที่อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว

อช.ดอยอินทนนท์ร่วม ศปก.อ.จอมทอง

เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรวิด – 19 บัดนี้ อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ ได้ดำเนินการ ปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยว พื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม และเตรียมความพร้อม รองรับการท่องเที่ยว ด้านต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ จึงขอประกาศ เปิดการท่องเที่ยว และพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ขอให้นักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้าไป ในพื้นที่ ทุก ๆ ท่าน ปฏิบัติตามมาตรการ ของคณะกรรมการ ควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่ และข้อปฏิบัติ ของนักท่องเที่ยว ในการท่องเที่ยว และพักแรม ในเขตอุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์

ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด – 19 อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกัน การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด – 19 ภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ ข้อปฏิบัติ ในการท่องเที่ยว และพักแรม ในเขตอุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

วางมาตรการเข้ม

อช.ดอยอินทนนท์ร่วม ศปก.อ.จอมทอง

1. การเข้าออกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ (แบบไป – กลับ)

– นักท่องเที่ยว จากพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด (สีแดงเข้ม) พื้นที่ควบคมสูงสุด (สีแดง) และ พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ตามประกาศของ ศบค. นักท่องเที่ยวต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ครบ 2 เข็มหรือ 1 เข็ม (ตามบัญชีแนบท้าย) หรือมีเอกสารใบรับรองการตรวจโรคโควิด 19 หรือการตรวจแบบ AnticenLest Kit (ATK) มาอย่างน้อย 30 นาที แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง
– นักท่องเที่ยวทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกัน การแพร่ระบาด ของกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา อย่างเคร่งครัด
– ลงทะเบียนจองคิวท่องเที่ยวล่วงหน้า 15 วัน ก่อนเข้าอุทยานแห่งชาติผ่านแอพพลิเคชั่น Que-Q
– นักท่องเที่ยว เตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตรวจสอบดังนี้

1. นักท่องเที่ยวชาวไทย ให้แสดงเอกสารตัวจริงหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ที่ระบุเลขประจำตัว 13 หลัก
2. นักท่องเที่ยวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ให้แสดงหนังสือเดินทาง ( Passport) หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ เพื่อแสดงการพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย
3. แสดงหลักฐานอื่นประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

– หลักฐานแสดงการได้รับวัคซีนของนักท่องเที่ยวทุกคนต่อเจ้าหน้าที่ก่อนซื้อบัตรค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ (เอกสารหรือใบรับรองการรับวัคซีนผ่านแอทพลิเคชัน “หมอพร้อม”
– หลักฐานแสดงผลการตรวจไม่พบเชื้อ ด้วยวิธีการตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK)อย่างน้อย 30 นาที แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือ
– เอกสารการตรวจเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธี RT – PCR หรือ
– กรณี นักท่องเที่ยวที่เคยป่วยด้วยโรคโควิด – 19 แล้วไม่เกิน 3 เดือนนับจากการรักษา สิ้นสุด ให้แสดงใบรับรองแพทย์ที่ระบูว่เคยติดเชื้อมาแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน

– ลงทะเบียนประวัติผ่านคิวอาร์โค้ด CM-CHANA
– ลงทะเบียนเข้า – ออก อุทยานแห่งชาติผ่านแอพพลิเคชั่น Thai-Chana
– ซื้อบัตรค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ มี 3 แห่ง ได้แก่ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยววังม่วงด่านตรวจจุดที่ 2 (กิโลเมตรที่ 38) และด่านตรวจจุดที่ 3 (แม่ยะ)

อช.ดอยอินทนนท์ร่วม ศปก.อ.จอมทอง

2. การพักแรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

– นักท่องเที่ยวจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงาด (สีแดงเข้ม) พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) และพื้นที่คาบคุม (สีส้ม) ตามประกาศของ ศบค นักท่องเที่ยาจะต้องได้รับการฉีดวัคนข้องกันโรคโควิด 19 ครบ 2 เข็ม หรือ 1 เข็ม (ตามบัญชีแนบท้าย) หรือมีเอกสารใบรับรองการตรวจโรคโควิด 19 หรือการตรวจแบบAntigen Test Kit (ATK) มาอย่างน้อย 30 นาที แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง
– ต้องจองพักแรมส่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ https://mps.dnp.go.th โดยสามารถจองและชำระเงินก่อนเข้าพัก 90 วัน ก่อนเดินทาง
– ลงทะเบียนจองคิวท่องเที่ยวล่วงหน้า ก่อนเข้าอุทยานแห่งชาติผ่านแอพพลิเคชั่น Que-Q
– นักท่องเที่ยวแสดงเอกสารหลักฐานและเตรียมข้อมูลของผู้เข้าพักทุกคนให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ตรวจสอบ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว กม.ที่ 31
– ลงทะเบียนเข้าพักอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตามแบบฟอร์มของอุทยานแห่งชาติ ณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ กม.ที่ 31
– ลงทะเบียนประวัติผ่านคิวอาร์โค้ด CM-CHANA
– ลงทะเบียนเข้า – ออก อุทยานแห่งชาติผ่านแอพพลิเคชั่น Thai-Chana
– นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามข้อกำหนดปริมาณการรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวในบริเวณที่เปิดให้พักแรม ดังนี้

– บริเวณลานกางเต็นท์ดงสน กำหนดปริมาณนักท่องเที่ยวได้ไม่เกิน จำนวน 50 คน/วัน
– กางเต็นท์บริเวณที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จัดไว้ให้ บ้านพักนักท่องเที่ยว (บ้าน 111-119 บริเวณลานกางเต็นท์ดงสน จำนวน 9 หลัง พักได้ 70 คน )
– บ้านค่ายพักแรมอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ที่ อน.2 (แม่แจ่ม) จำนวน 4 หลัง พักได้ 60 คน ซึ่งบริเวณที่จอดรถบ้าน เปิดให้พักค้างแรม 10 คัน/วัน กำหนดปริมาณนักท่องเที่ยวไม่เกิน 50 คน

โดยนักท่องเที่ยวที่ประสงค์ใช้บริการที่จอดรถข้าน ทำการจองล่วงหน้าก่อนเข้าพักอย่างน้อย 1 วัน เบอร์โทรศัพท์ติดต่อจองเข้าพัก 053-286729 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว กม.ที่ 31 อุทยานแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ให้กับนักท่องเที่ยวที่นำรถบ้านมาเท่านั้น

You might also like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *